لطفا تصویر فیش بانکی خود را ارسال نمایید

هزینه ثبت نام جهت شرکت در مراسم همراه با پذیرایی هرنفر معادل 150هزار تومان می باشد
که مبلغ فوق به شماره کارت 5892101134766084 بانک سپه به نام محمد علی چنگیزپو واریز نمایند

logo head